TexelEnergie

Hoe worden wij lokaal betrokken bij energietransitie

3m

Klimaatakkoord

Om onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen hebben 195 landen eind 2015 het zogeheten klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is afgesproken dat de opwarming van de aarde niet meer dan twee graden Celsius mag oplopen. Om dat te voorkomen hebben de landen afgesproken hun broeikasemissies zoals koolstofdioxide te verminderen. In 2019 heeft het Nederlandse kabinet besloten, dat de broeikasemissies in Nederland ten op zichte van 1990 met 49 procent moet worden verminderd in 2030. In 2050 moeten de broeikasemissies met 95 procent gereduceerd zijn.

Broeikasemissies

De belangrijkste broeikasemissies zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorgassen (CxFyClz en SF6). De meeste van de broeikasemissies komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld kolen en gas bij elektriciteitscentrales, benzine, diesel en gas bij transportmiddelen en gas bij het verwarmen van gebouwen. Om de broeikasemissies terug te dringen is afgesproken om per regio in Nederland te kijken hoe zoveel mogelijk energie met bewezen technieken kan worden opgewekt zonder die fossiele brandstoffen. Onder bewezen technieken vallen zonnepanelen, windturbines en biomassa uit lokaal restafval.

Regionale Energie Strategie

Het regionale proces van energietransitie wordt de Regionale Energie Strategie (RES) genoemd. De regio Noord-Holland Noord, waar Texel onder valt, heeft vanuit een consortium in alle gemeentes bijeenkomsten georganiseerd. Op Texel waren in maart twee bijeenkomsten georganiseerd, waar ongeveer 50 mensen aanwezig waren. Deze mensen konden hun voorkeuren aangeven in hoeverre en eventueel waar er in de Noordkop grootschalig energie opgewekt kan worden. De uitkomst van deze bijeenkomsten is samengevoegd met de andere deelregio’s en zal als zogeheten Concept RES NHN worden opgestuurd naar de Rijksoverheid. Vervolgens zal de Rijksoverheid kijken in hoeverre alle regio’s samen voldoende energie willen opwekken om tot 49 procent broeikasemissie reductie te komen in 2030.

Zienswijze

Texel Energie heeft samen met de Duurzame Alliantie Texel (DATXL) een zienswijze geschreven op het huidige voorstel. Wij hebben een viertal kritiekpunten op het proces zoals dat is uitgevoerd door het consortium bij de RES. Allereerst vinden we dat er te veel van bovenaf gestuurd en te weinig geluisterd naar wat de Texelse bevolking nou wil. Zo zijn op Texel slechts 50 van de ruim 13.500 bewoners gevraagd naar hun mening. Ten tweede is de terugkoppeling die er was, niet altijd goed verwerkt in de tekst van de Concept RES. Ook vinden wij dat er weinig is gekeken naar de typisch Texelse situatie. Vanwege de beperkte elektriciteitskabelcapaciteit onder het Marsdiep is het van belang dat Texel niet te veel afhankelijk wordt van de rest van de regio als het om opwekking gaat. Tot slot is er in de huidige Concept RES niet gekeken naar de economische kansen die grootschalige opwekking met zich mee kan brengen voor het eiland. Goede energie opwekking levert namelijk geld op voor het eiland.

Oproep

Texel Energie en DATXL doen daarom via de zienswijze een dringende oproep aan het Rijk, de Provincie en de gemeente Texel. De oproep is om vanaf nu alsnog een integraler en lokaler bottom-up proces te gebruiken met oog voor economische kansen, waarbij Texel zelf weer de regie neemt bij de energietransitie.